Algemene voorwaarden

Wie we zijn

Ons website-adres is: https://www.dejongebelegger.nl.

Gevestigd op Randhoeve 225 – 310 in Houten (geen bezoekadres).

Postcode: 3395 GA

KVK: 84278722
BTW-ID: NL003941107B03
contact@dejongebelegger.nl

Artikel 1 – Definities

 1. Bedrijf: eenmanszaak: Dejongebelegger gevestigd te Houten, met KvK-nummer 84278722 en met BTW-ID: NL003941107B03.
 2. Klant: degene met wie Dejongebelegger een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Dejongebelegger en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Dejongebelegger.
 2. Dejongebelegger en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Dejongebelegger en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.
 4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Dejongebelegger voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij haar zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 5. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 6. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Het aanbod

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Dejongebelegger zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Als de klant het aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Dejongebelegger gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Dejongebelegger
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 en lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dejongebelegger onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door haar is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Dejongebelegger passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Dejongebelegger daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Dejongebelegger kan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Dejongebelegger op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Bij de aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Dejongebelegger zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen drie (3) dagen na ontvangst van de aanvaarding in trekken, zonder dat de klant daar enige rechten aan kan ontlenen.
 6. Dejongebelegger zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 7. de contactgegevens waar de klant met klachten terecht kan;
 8. een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 9. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 10. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 11. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Geïnformeerde toestemming

 1. de klant wordt bij het aangaan van de overeenkomst met Dejongebelegger verondersteld bekend te zijn met de risico’s die verbonden zijn bij het beleggen en het handelen in assets zoals aandelen, ETF’s en cryptocurrency.
 2. de klant gaat er bij de aanvaarding van het aanbod mee akkoord dat:
 3. alle informatie die de klant ontvangt van of namens Dejongebelegger door middel van (online) begeleidingen, trainingen en masterclasses, educatieve e-books, videocontent, nieuwsbrieven, e-mail, digitale tekstberichten, online flyers en/of de website, uitsluitend informatieve en educatieve doeleinden dienen en geen uitnodiging, advies, suggestie, aanbeveling of aanbod inhouden om een bepaalde investering, in de vorm van een aan- of verkoop van cryptocurrency te doen;
 4. de klant zich er uitdrukkelijk van bewust is dat Dejongebelegger slechts de hiervoor genoemde algemene informatie verschaft ter educatieve doeleinden en dat de klant hieruit geen persoonlijk juridisch, fiscaal of beleggingsadvies kan of mag afleiden. Een klant kan in ieder geval geen rechten ontlenen aan deze vrijblijvende informatie;
 5. de verstrekte informatie bevat uitdrukkelijk geen garanties, adviezen, beloftes en prognoses;
 6. alle bestuurders, werknemers en/of hulppersonen van Dejongebelegger geven aan geen professioneel financieel adviseurs te zijn en dat zij deze intentie ook niet plegen te hebben;
 7. wanneer de klant ervoor kiest (in cryptocurrency) te (gaan) beleggen, hij/zij zich realiseert dat het financiële markten, volatiele markten kunnen betreffen waarin informatie snel door de tijd kan worden ingehaald. De klant kan zijn inleg en/of beleggingen verliezen en is zelf verantwoordelijk dat hij uitsluitend investeringen doet voor zover hij bereid is de kans te aanvaarden om deze te kunnen verliezen. Dat houdt uitdrukkelijk in dat de klant bij voorkeur geen investeringen doet met geleende middelen of pensioengelden;
 8. de klant te allen tijde zelf verantwoordelijk is voor alle investeringen en handelingen die hij maakt;
 9. indien en voor zover de klant gebruik maakt van zogenaamde trading bots van derden, er bij sommige aanbieders een technische mogelijkheid is om automatisch een trade te volgen op basis van de informatie van Dejongebelegger ondersteunt deze technische volgoptie niet. In alle gevallen blijft de klant zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de informatie en de trading bots;
 10. bij het handelen in cryptocurrency belegt de klant buiten toezicht van de AFM.

 Artikel 3 – Prijzen

 1. Dejongebelegger hanteert prijzen in euro’s, waar duidelijk wordt aangegeven of dit exclusief of inclusief btw is en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Dejongebelegger  mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
 3. Dejongebelegger  en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 4. Dejongebelegger  mag de prijzen jaarlijks aanpassen. 
 5. Dejongebelegger  zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 6. Een consument mag de overeenkomst met Dejongebelegger  opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Dejongebelegger mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen. 
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 1 maand na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Dejongebelegger hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Dejongebelegger aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Dejongebelegger mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5 – Gevolgen te late betaling 

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Dejongebelegger  de wettelijke rente voor niet-handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Dejongebelegger. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Dejongebelegger zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Dejongebelegger  op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Dejongebelegger, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: 
 • de dienst: logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 • het een spoedreparatie betreft
 • het weddenschappen of loterijen betreft
 • de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 • het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van zijn herroepingsrecht af te zien
 1. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
  • zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
  • De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar pelle@dejongebelegger.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier.

Artikel 7 – Garantie

 1. Wanneer de Klant en Dejongebelegger een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Dejongebelegger enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. Wel doet Dejongebelegger zijn best om de Klant tegemoet te komen, bijvoorbeeld om in uiterste gevallen buiten normale werktijden om online te ontmoeten.
 2. Niet goed geld terug garantie geldt voor 14 dagen. De 14 dagen gaan in vanaf het moment dat een product succesvol is gekocht, of in het geval van een dienst, de dag waarop de dienst is geleverd. Wanneer de Klant gebruik wilt maken van de niet goed geld terug garantie, dient deze dit binnen 14 dagen aan te geven per mail naar: pelle@dejongebelegger.nl. Hierbij dient de Klant duidelijk te motiveren waarom het product of de dienst niet aan de verwachtingen voldoet. Dejongebelegger zal dan proberen het probleem met de Klant op te lossen. Lukt dit niet, dan kan er in gevallen waarbij de Klant grondige redenen heeft, een terugbetaling plaatsvinden.

Artikel 8 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Dejongebelegger voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Dejongebelegger mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen, mits de Klant hier van te voren van op de hoogte wordt gesteld.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Dejongebelegger op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er voor dat Dejongebelegger niet tijdig kan beginnen en is een afspraak niet op tijd geannuleerd (minimaal 24 uur van te voren), dan heeft de Klant geen recht op een nieuwe afspraak.

Artikel 9 – Informatieverstrekking door de Klant 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Dejongebelegger.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Dejongebelegger de betreffende bescheiden. 

Artikel 10 – Geheimhouding 

 1. De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Dejongebelegger ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Dejongebelegger waarvan de Klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Dejongebelegger schade kan berokkenen.
 3. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt. 
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant
  • die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 11 – Boetebeding

 1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Dejongebelegger voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
 2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
 3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
 4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade. 
 6. Dejongebelegger mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 12 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Dejongebelegger tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Dejongebelegger geleverde producten en/of diensten.

Artikel 13 – Klachten

 1. De Klant moet een door Dejongebelegger geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Dejongebelegger daarvan op de hoogte te stellen binnen 14 dagen na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Dejongebelegger hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Dejongebelegger hierop gepast kan reageren. 
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Dejongebelegger.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Dejongebelegger andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 14 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Dejongebelegger.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Dejongebelegger ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Dejongebelegger een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid Dejongebelegger

 1. Dejongebelegger is slechts aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt uit hoofde van de overeenkomst indien en voor zover die schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van
 2. Dejongebelegger is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste kansen en/of schade aan derden.
 3. Indien Dejongebelegger aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 4. Alle opmerkingen, mededelingen, afbeeldingen, foto’s, tekeningen, schema’s en omschrijvingen zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 17 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Dejongebelegger vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 18 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Dejongebelegger toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Dejongebelegger nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Dejongebelegger in verzuim is. 
 3. Dejongebelegger mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Dejongebelegger kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 19 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Dejongebelegger door de Klant niet aan Dejongebelegger kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
 2. Onder de overmachtssituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  – computer­virussen
  – stakingen
  – overheidsmaatregelen
  – vervoersproblemen
  – slechte weersomstandigheden
  – werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Dejongebelegger 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Dejongebelegger kan nakomen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 
 5. Dejongebelegger is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding of restitutie aan de klant verschuldigd.

Artikel 20 – Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Dejongebelegger de overeenkomst aanpassen. 

Artikel 21 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Dejongebelegger mag deze algemene voorwaarden altijd aanvullen of wijzigen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Dejongebelegger altijd doorvoeren. 
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Dejongebelegger zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 22 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Dejongebelegger aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Dejongebelegger. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 23 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Dejongebelegger bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 24 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Dejongebelegger is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Dejongebelegger is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Dejongebelegger, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Laatste update op 1 november 2023.

Aandelen kopen voor beginners

Aandelen kopen, wat houdt dat eigenlijk in? In aandelen kopen voor beginners lees jij alles over aandelen kopen, wat het precies inhoudt,...

Verschil accumulerende ETF en distribuerende ETF

Accumulerend vs distribuerend: Wat is de beste optie? Wanneer je tot het besluit komt om een ETF aan te schaffen, heb je vaak de keuze...

Gratis beginnen met beleggen

Ja je leest het goed, gratis beginnen met beleggen. Als beginnende belegger hoef je niet meteen geld uit te geven. Je kan gratis beginnen...

3 Goedkope aandelen met potentie

De eeuwige zoektocht naar rendement! In dit artikel bespreken we 3 goedkope aandelen met potentie. 3 Goedkope aandelen met potentie ...

Beleggen in water

Beleggen in water Beleggen in water; dat klinkt eigenlijk behoorlijk saai. We geven toe, er zijn inderdaad meeslependere onderwerpen....

DEGIRO review

DEGIRO review en ervaringen na 3 jaar DEGIRO is in korte tijd een van de populairste brokers van Europa geworden. Veel beleggers maken de...

Freedom24 review en handleiding

Vaak is het niet mogelijk om direct bij een beursgang aandelen te kopen, maar met Freedom24 kan het wel. In deze review leer je alles over...

Aandeel analyse – Domino’s Pizza 2022

In dit artikel vind je een uitgebreide aandeel analyse van Domino's Pizza, een aandeel met meer dan 1800% groei in 10 jaar. Dit artikel is...

Effect van oorlog op de beurs

Politieke spanningen en oorlogen zijn helaas van alle tijden. Wat is het effect van oorlog op de beurs? In dit artikel kijken we naar hoe...

DEGIRO kosten

In dit artikel nemen we DEGIRO kosten onder de loep - en vooral de veranderingen in de kostenstructuur, want het laag houden van kosten is...

Wat is compound interest (compounden)?

Compounden is een effect waarbij de opbrengsten die je met investeringen behaalt, na verloop van tijd toenemen door rente-op-rente effect....

ETF en aandelen voor 2022

ETF en aandelen voor 2022 - aankopen September 2021 Een nieuwe maand betekend nieuwe aankopen, zowel op de beurs als in crypto. In dit...

ETF’s en aandelen 2022 tips

Op deze pagina kan je lezen waarin ik van plan ben te gaan beleggen in 2021. In dit artikel ga ik je eerst mijn top 6 ETF’s voor 2021...

Hoe werkt een ETF

Regelmatig krijg ik de vraag wat is een ETF? Of hoe werkt een ETF? Op deze pagina ga ik je dat precies uitleggen. Om een goed beeld te...

Beleggen acties en bonussen

Krijg jij graag gratis geld om mee te beleggen? Er zijn veel online acties waar je van kunt profiteren om kapitaal te verdienen! Onze...

Twee potentiële multibaggers

Een aantal multibaggers in portefeuille hebben is waarschijnlijk de droom van iedere belegger. Het geeft je rendement een enorme boost en...

Zo maak je een goed beleggingsplan

Het allerbelangrijkste tijdens beleggen is dat je vasthoud aan een plan. Een beleggingsplan zorgt ervoor dat je strategisch de beste...

High Tide aandeel

Voor degene die ons al langer volgen. We bezitten al enige tijd een flink aantal High Tide aandelen. Ondertussen hebben we de 15 op 1...

VWRL ETF – ETF met de beste spreiding

VWRL ETF - de ETF met de beste spreiding De VWRL ETF is ideaal voor beleggers die een goed rendement en dividend willen en tegelijk weinig...

Hoe vind je de volgende 100-bagger?

Hoe vind je de volgende 100-bagger? Iedereen kent wel de succesverhalen van beleggers die twintig jaar geleden in Amazon of Alphabet...

Top 8 Beste ETF DEGIRO Kernselectie

DEGIRO biedt investeerders sinds 2021 de mogelijkheid om meer dan 200 ETF's te kiezen uit hun kernselectie, we bespreken de beste ETF's....

Investeren in vastgoed met weinig geld

Investeren in vastgoed met weinig geld Investeren in vastgoed met weinig geld is enorm in populariteit toegenomen de afgelopen jaren....

Leven van dividend

Leven van dividend Is leven van dividend mogelijk? Hoeveel geld is er nodig om financieel onafhankelijk te worden via dividend? Dit zijn...

Never Sell Shell? – Aandeel Analyse Shell

Never Sell Shell – Aandeel Analyse Shell Never Sell Shell, een bekende uitspraak onder beleggers. Deze uitspraak is een tegeltjeswijsheid...

Beste Amerikaanse dividend aandelen

De beste dividend aandelen voor 2023 Het kiezen van de beste aandelen kan een complexe en vermoeibare opgave zijn. Het is altijd zoeken...

Beleggen in REITS

REITS, of Real Estate Investment Trusts, bieden beleggers de kans om in eigendom van commercieel vastgoed en/of andere...

Beste dividend aandelen 2023 Nederland & België

Wil je beleggen in dividend aandelen? Dan kan je hier leren waar je op moet letten als je zoekt naar de beste dividend aandelen 2023 in...

Aandeel Apple kopen of niet?

Apple aandeelanalyse Het is weer tijd voor een nieuwe aandeelanalyse! Dit keer nemen we Apple onder de loep. We bekijken het bedrijf, de...

Corum Investments review

Corum Investments review: Corum Investments ervaringen In de dynamische wereld van vastgoedbeleggingen heeft Corum Investments zich...

Leer beleggen als Warren Buffett

Leer beleggen als Warren Buffett In dit artikel gaan we leren van de meester; Warren Buffett. Leer beleggen als Warren Buffett aan de hand...

Wolters Kluwer aandeel analyse

Wolters Kluwer aandeel analyse Wolters Kluwer is een bekende Nederlandse naam in de wereld van professionele informatie,...

Beste dividend ETF’s

De beste dividend ETF’s in 2023 De afgelopen tijden horen we steeds meer over dividendbeleggen. Beleggen in dividend ETF’s is een...

Johnson & Johnson; het beste dividendaandeel?

Johnson & Johnson: het beste dividendaandeel? Dividend, wie is er niet dol op? Puur passief inkomen dat je periodiek in cash ontvangt....

Dividend Unilever

Dividend Unilever Unilever is een belangrijk onderdeel van de AEX en één van de populairste dividendaandelen in de Nederlandse index....

Aandelen die maandelijks dividend uitkeren

Aandelen die maandelijks dividend uitkeren Investeren in dividend aandelen kan een goed alternatief zijn voor traditionele...

Wat is dividendbelasting?

Wat is dividendbelasting? In de wereld van beleggen is het belangrijk om op de hoogte te zijn van verschillende belastingaspecten die van...

Aandeel Coca-Cola analyse

Aandeel Coca-Cola Het schrijven over een belegging in Coca-Cola is niet zo makkelijk als het lijkt. Het aandeel Coca-Cola is een van de...

Aandeel analyse – Domino’s Pizza 2022

In dit artikel vind je een uitgebreide aandeel analyse van Domino's Pizza, een aandeel met meer dan 1800% groei in 10 jaar. Dit artikel is...

Wat is W8-BEN formulier DEGIRO

Wat is W8-BEN formulier DEGIRO Het W8-BEN formulier wat je bij DEGIRO kan invullen, is een manier om ervoor te zorgen dat jij minder...

Aandeel BESI verwachting en kansen

Aandeel BESI: kansen, uitdagingen en voorspelling BESI, ook bekend als BE Semiconductor Industries, staat centraal in de dynamische wereld...

12 Tips om te besparen

Tips om te besparen In dit artikel gaan we kijken op welke manieren je kan besparen op onder andere kosten en levensonderhoud. We geven...

ETF’s en aandelen 2022 tips

Op deze pagina kan je lezen waarin ik van plan ben te gaan beleggen in 2021. In dit artikel ga ik je eerst mijn top 6 ETF’s voor 2021...

Woolsocks review: cashback app

Woolsocks review: de cashback app Gebruik je graag apps voor kortingen of cashback? Of wil je graag wat extra kunnen beleggen? Dan is...

ETF en aandelen voor 2022

ETF en aandelen voor 2022 - aankopen September 2021 Een nieuwe maand betekend nieuwe aankopen, zowel op de beurs als in crypto. In dit...

Coinbase NFT platform

Coinbase NFT platform Coinbase wil een deel van de niet-fungible actie. De crypto-uitwisseling kondigde plannen aan om een ​​marktplaats...

3 beste cashback websites en apps

Besparen op online aankopen? Klinkt te mooi om waar te zijn. Toch is het niet zo! Ik maak zelf al tijden gebruik van cashback...

Extra pensioen opbouwen

Extra pensioen opbouwen Extra pensioen opbouwen kan erg aantrekkelijk zijn, vanwege de belastingvoordelen die je hiermee...

Aandeel analyse – Domino’s Pizza 2022

In dit artikel vind je een uitgebreide aandeel analyse van Domino's Pizza, een aandeel met meer dan 1800% groei in 10 jaar. Dit artikel is...

Waar kan je de ARK ETF kopen?

ARK ETF kopen in Nederland of België ARK Invest ETF's kopen in Europa is lastiger, maar niet onmogelijk. Dus waar kan je de ARK ETF kopen...

Sparen tegen hoge rente bij Freedom24

Wat is Freedom24? Freedom24 is een online broker met het doel om particuliere beleggers op transparante wijze toegang te geven tot de...

“The Big Short”-belegger Michael Burry Short ARK ETF

"The Big Short"-belegger Michael Burry Short ARK ETF Beroemde vermogensbeheerder Michael Burry (bekend van "The Big Short") wordt geprezen...

Budgetteren met de 50/30/20 regel

Sparen en budgetteren is voor veel mensen een uitdaging. Investeren of beleggen soms een nog grotere uitdaging, terwijl dit voor andere...

Leer beleggen als Warren Buffett

Leer beleggen als Warren Buffett In dit artikel gaan we leren van de meester; Warren Buffett. Leer beleggen als Warren Buffett aan de hand...

Belastingdienst: sparen kost geld

Belastingdienst: sparen kost geld Let op! Geld sparen kost geld. Zelfs de belastingdienst geeft het toe; geld sparen kost geld. Het...

Acties beleggen bonus

Zelf doe ik altijd mee met acties voor gratis geld, omdat je hier simpel een hoog rendement op behaald en het je vaak maar weinig tijd...

Tips voor het beleggen in woningen

Tips voor het beleggen in woningen De prijs van Bitcoin rijst de pan uit en steeg de afgelopen tijd fors. Voor beleggers in de crypto is...

Raisin welkomstbonus

Beleggen of sparen? De Raisin welkomstbonus. Omdat beleggen en sparen hand in hand gaan, krijg ik ook vaak veel vragen over sparen....

Beleggen in een beursgang

Particulier beleggen in een beursgang. Lees hier mijn blogpost over de meest recente beursgang! Vanwege de recente beursgang...

Beste maaltijdboxen

Tijd en geld besparen met maaltijdboxen Gezonder leven, meer bewegen, je minder druk maken over dingen die er niet toe doen en… besparen!...

Sparen voor je droomauto

In dit artikel kijken we naar hoe je het meest effectief kunt sparen voor je droomauto en de auto als statussymbool. Ook kijken we naar...

0 reacties